RYCHLÝ KONTAKT:
+420 776 857 870

Provozní řád plavby lodí v Olomouci

21. 05. 2021

Provozní řád plavby lodí v Olomouci

Provozní řád

upravující plavební provoz na řece Moravě v úseku
od ř. km. 221,500 po ř. km. 223,860.

Čl 1
Základní ustanovení

1) Provozní řád vychází ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen zákon), vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen PPP) a vyhlášky č. 46/1995 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále jen vyhláška).

2) Provozní řád se vztahuje na úsek části řeky Morava na území Statutárního města Olomouc od zákazového znaku A.1 , umístěného v úrovni Pevnůstky u jezu Olomouc v ř. km 221,500 po lávku pro pěší u Klášterního Hradiska v ř. km 223,860.

3) Provozním řádem se řídí účastníci plavebního provozu využívající úsek řeky Morava podle odstavce 2, zejména Veslařský klub Olomouc, Kanoistický klub Olomouc, Řeka Morava pro Olomouc, Haná Dragons, CK PEŘEJ TOURS s.r.o., Rafting Morava a Český rybářský svaz MO Olomouc, které se na tomto Provozním řádu dohodly.

4) V  úseku řeky Morava podle odstavce 2 je třeba v zájmu bezpečnosti plavebního provozu věnovat zvýšenou pozornost plavidlům Veslařského klubu Olomouc, jejichž posádky sedí zády ke směru jízdy.

5) V  úseku řeky Morava podle odstavce 2, je možné podle § 2 vyhlášky užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje ve výtlačném režimu, tedy takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný, není-li takové plavidlo použito při sportovní akci pořádané některým ze subjektů uvedených v odstavci 3.

6) Dozor nad plavbou a vodní cestou je prováděn Státní plavební správou, Pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov.

Čl. 2
Pravidla plavebního provozu

1) V úseku řeky Morava podle čl. 1 odst. 2, je zaveden levostranný provoz, který je označen příkazovým signálním znakem B.3  příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.

2) Obecná pravidla plavebního provozu

stanovuje § 57 PPP.

3) Předjíždění

 1. a) motorové malé plavidlo se drží levé strany plavební dráhy a může být jinými motorovými plavidly nebo plavidly bez motoru předjížděno jenom po jeho pravém boku,
 2. b) předjížděné plavidlo, je povinno snížit rychlost, popřípadě zastavit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, nenarušilo plavbu ostatních plavidel a proběhlo dostatečně rychle,
 3. c) pokud by plavební provoz neumožňoval bezpečné předjetí, musí motorové plavidlo upravit rychlost plavby tak, aby neomezovalo ostatní plavidla plující ve stejném směru a to tak, že udržuje rychlost plavby plavidla plujícího za ním nebo přechodně zvýší rychlost plavby do doby, než bude možné bezpečně předjetí,
 4. d) předjíždí-li motorové plavidlo jiné plavidlo a je-li plavební dráha volná a dostatečně přehledná, smí předjíždějící plavidlo po dobu nezbytně nutnou k předjetí plout středem plavební dráhy, přičemž nesmí ohrozit ani omezit v plavbě jiná plavidla. Po ukončení manévru předjíždění se vrátit do své původní dráhy.

4) Obraty plavidel

 1. a) plavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistí, že pohyb ostatních plavidel umožňuje provést obrat bez nebezpečí a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr nebo rychlost plavby,
 2. b) přibližuje-li se jiné plavidlo, musí plavidlo, které hodlá provést obrat, vyčkat při levém břehu než ho připlouvající plavidlo mine.

5) Přibližování

Plavidla mohou plout vedle sebe, jen je-li k tomu dostatečný prostor a nevytvoří-li se tím překážka nebo nebezpečí pro plavbu.

6) Zabezpečení ochrany před vlnobitím

Motorové plavidlo musí včas snížit rychlost plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití, které by mohlo způsobit škodu na jiných plavidlech, zejména zalití nebo převržení nemotorových plavidel.

7) Malá plavidla nesou v noci optickou signalizaci předepsanou v § 22 PPP. Vyžadují-li to podmínky viditelnosti, použije se signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne. Motorové plavidlo používá zvukovou signalizaci v rozsahu přílohy 6 části 3 písm. A, PPP.

8) Časy s intenzivním plavebním provozem bezmotorových plavidel

 1. a) v pracovní dny od 15 – 18hod a v sobotu od 9 – 11hod,
 2. b) často dobu uvedenou pod písmenem a) se nedoporučuje plavba motorových plavidel,
 3. c) pokud motorové plavidlo přesto vypluje na řeku v době podle písm. a), vystavuje se zvýšenému nebezpečí kolize s jiným plavidlem. Je třeba si uvědomit, že ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. b) PPP, malé plavidlo s vlastním pohonem, tedy motorové plavidlo, uvolní dráhu všem ostatním malým plavidlům.

9) Motorová plavidla provádějící lodní dopravu pro cizí potřebu musí mít pojištění pro případ nehody s krytím škody způsobené lodním provozem, škody třetí osobě, případně újmě na zdraví.

10) Ochrana životního prostředí a vodního toku

Plavebním provozem na řece nesmí docházet ke znečišťování koryta vodního toku ropnými produkty ani komunálním odpadem, nesmí být bez vědomí a souhlasu správce toku technicky zasahováno do dna, svahů ani hrází vodního toku, k nástupu a výstupu musí být užíváno zařízení k tomuto účelu již vybudovaná a uzpůsobená (nástupní a výstupní mola a místa).

Čl. 3
Kotvení, příjezdy a odjezdy lodí k molu

1) Přistávací mola

 1. a) Veslařský klub Olomouc – molo je určeno k nastupování, vystupování z plavidla a vynášení plavidel. Je umístěno v ř. km 222,016.
 2. b) Kanoistický klub Olomouc – molo je určeno k nastupování, vystupování z plavidel a vynášení plavidel. Je umístěno v ř. km 222,044.
 3. c) spolek Řeka Morava pro Olomouc – mola jsou dvě a jsou určena k nastupování a vystupování z plavidel. Jsou umístěna

- v ř. km 222,110 naproti U-klubu. Toto molo nebude využíváno v době intenzivního plavebního provozu,

- v ř. km 221,950 most na ulici tř. Kosmonautů. Toto slouží pro využívání v době intenzivního plavebního provozu.

 1. d) Hana Dragons – nevlastní molo, ale na základě dohody využívá molo Veslařského klubu Olomouc.
 2. e) CK PEŘEJ TOURS s.r.o. – nevlastní molo, ale na základě dohody využívá molo Veslařského klubu Olomouc.
 3. f) Rafting Morava a Český rybářský svaz MO Olomouc, rekreační neurčená plavidla – nevyužívají přistávací mola.

2) Na přistávací mola je zákaz vstupu, bez vědomí vlastníka.

Čl. 4
Plavební nehoda

Nehoda v provozu na vodní cestě, jinými slovy plavební nehoda, je definována v ustanovení § 31 zákona. Nehody, zejména kolize plavidel, které odpovídají uvedenému ustanovení, jsou Ti, kteří na nich měli účast povinni je bezodkladně ohlásit nebo zajistit jejich bezodkladné ohlášení Státní plavební správě prostřednictvím střediska Říčních informačních služeb (RIS). Pokud je následkem plavební nehody značná materiální škoda, to je škoda přesahující 500 000 Kč, těžká újma na zdraví, smrtelný úraz nebo utonutí v souvislosti s plavbou plavidla, je nezbytné takovou nehodu ohlásit i Policii České republiky.

 • Státní plavební správa tel. č.: 840 111 254 (středisko RIS)
 • Policie ČR tel. č.: 158

Čl. 5
Akce a závody, omezení provozu plaveb

1) V úseku řeky Morava se organizují závody a jiné akce, které mohou vyvolat omezení plavby ostatních účastníků plavebního provozu, tedy i plavidla, kterým se provozuje vodní doprava. Všechny závody nebo jiné akce pořádané v uvedeném úseku Moravy musí být předem projednány a schváleny s Veslařským klubem Olomouc, Kanoistickým klubem Olomouc, Řeka Morava pro Olomouc, Haná Dragons, CK PEŘEJ TOURS s.r.o., Rafting Morava a Český rybářský svaz MO Olomouc. Proto musí být minimálně 1 měsíc předem pořadatelem oznámeny všem organizacím, které se na tomto Provozním řádu dohodly.

2) Úsek řeky Morava, kterého se tento Provozní řád týká, se každoročně, zpravidla v druhé dekádě měsíce července, po dobu pěti dnů odpouští voda, takže plavba v tomto úseku není možná. Termín odpouštění a opětovného napouštění vody je vždy oznamován písemně správcem toku všem známým účastníkům plavebního provozu na řece, a to obvykle již v měsíci únoru až březnu příslušného roku.

3) V roce 2015 bylo již oznámeno

 • zahájení vypouštění jezové zdrže - pondělí 13. 7. 2015 v 04.oo hod,
 • zahájení napouštění jezové zdrže - pátek 17. 7. 2015 v 18.oo hod.

4) Nutnost snížení hladiny vody v jezové zdrži nebo úplně vypustit jezovou zdrž může nastat i mimořádně, z důvodu neplánovaných akcí nebo havarijních událostí na toku. V tomto případě může rovněž dojít ke krátkodobému omezení nebo zastavení plavebního provozu. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí tuto mimořádnou manipulaci správce toku včas všem známým účastníkům plavebního provozu na řece.

5) K omezení provozování plaveb může dojít i v případě nástupu povodňových průtoků. Při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity je plavba v tomto úseku zakázána všem plavidlům kromě plavidel správce toku při zajišťování ochrany před povodněmi a odstraňování jejich následků a plavidel integrovaného záchranného systému použitých při záchranných nebo likvidačních pracích. Zákaz plavby neplatí pro stání plavidla v přístavech s ochrannou funkcí a na chráněných místech. Ostatní plavidla musí být včas z vodního toku odklizena.

6) V roce 2016 bude zaházena výstavba II. B etapy PPO města Olomouce, která bude realizována v úseku od jezu u Plynárny po silniční most ul. Komenského (U Bristolu). Řeka Morava se stane v tomto úseku staveništěm, kde bude rovněž významně omezen a případně zastaven plavební provoz. Nelze vyloučit, že po dokončení této výstavby bude tento Provozní řád aktualizován.

Čl. 6
Závěrečné ustanovení

Tento Provozní řád je platný od 1. června 2015 a je závazný pro všechny účastníky plavebního provozu v úseku Řeky Morava podle čl. 1 odst. 2..

 

V Olomouci 1. června 2015

 

Novinky - výpis všech